Která z možných definicí vystihuje podle vás nejlépe funkci manažera?

 1. Manažer je člověk, kterému je svěřen tým spolupracovníků, s jehož pomocí realizuje vytýčené cíle.
 2. Manažer je člověk, který si na základě svých znalostí a zkušeností získal vážnost a uznání spolupracovníků.
 3. Manažer je člověk, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje pracovní atmosféru v týmu tím, že přenáší své vlastní hodnoty a postoje na ostatní.

Preferujete spíše formální autoritu? Moc vycházející z postavení tohoto člověka? Z toho, že může rozhodovat o jiných lidech?

Nebo se vám více zamlouvá autorita na základě znalostí, která je uplatňována díky moci vědění. Ano namítáte správně, že v tomto případě se jedná zpravidla o vysoké specialisty, kteří mohou selhávat když se musí věnovat i dalším věcem např. koncepčním otázkám firmy, týmu, – strategii, marketingu, plánování, výběrovým řízením, kontrole atd. Následně mají stále méně času na registrování novinek ve svém oboru a to je může i demotivovat a snižovat tak jejich manažerskou výkonnost.

V praxi se ukazuje že úspěšný manažer se jeví odborným zaměřením spíše jako univerzalista Je především vyjednavač a vůdce. Jeho autorita je založena na jeho osobní vyzařování. Základními problémy zde jsou: hodnoty a postoje. Nejde jen o plnění cílů, ale i o cíle samotné, zájem nejen o odvedenou práci, ale i o lidi, kteří tuto práci odvedli. Manažer dává svým zápalem a aktivitou příklad ostatním. Přenáší na ně i část své energie a optimismu. Zodpovídá za chod jemu svěřené organizace. Aby se člověk stal manažerem, musí mít příslušné znalosti a dovednosti, které dělíme dle zaměření aktivit:

 • dlouhodobá strategie, cíle, definice a nastavení procesů, manažement firmy nebo odborný consulting;
 • každodenní operativa (taktika), plánování, prosazování daných cílů a procesů, manažer týmu lidí.

Obecně lze operativní manažery rozdělit podle úrovně:

 • 1. manažeři prvé linie (mistři v dílnách, manažeři obchodních skupin)
 • 2. manažeři střední linie (vedoucí útvarů, oblastní nebo regionální manažeři v obchodních firmách)
 • 3. top manažeři (vytvářejí politiku celých organizačních sítí, zemští ředitelé obchodních firem)

Hlavní úkoly manažera týmu

 • 1. Plánování – stanovení cílů, určení variant, určení termínů
 • 2. Organizování – stanovení úkolů jednotlivým lidem a určování pravomocí, odpovědnost, organizační struktura
 • 3. Vedení – ovlivňování a motivování lidí, usměrňování a odměňování
 • 4. Rozhodování – důležité je znát rizika a používat modely rozhodování. Mluví se také o řízení rizik
 • 5. Kontrola – zjišťování odchylek, hledání příčin a způsobů nápravy

Kromě každodenních povinností a dlouhodobých úkolů (definovaných například majitelem), kromě zodpovědností, musí manažerovi být svěřeny i příslušné kompetence a pravomoci: Bez nich by své požadavky, které klade na tým, nemohl vymáhat. Na manažera týmu přicházejí požadavky a v lepších případech i cíle, jakých se pomocí těch požadavků má docílit. Manažer tedy dostává úkoly, které má s pomocí kapacity týmu splnit. Jeho povinností a úkolem je, v rámci řízení kapacit svého týmu a řízení projektů, těch několik „velkých“ požadavků na něj delegovaných „rozbít“ na vícero menších, konkrétních a již zvládnutelných jednotlivými členy týmu. Musí se naučit zvládat komunikaci na nejrůznějších úrovních dle postavení a myšlenkové úrovně druhé strany.

Manažer pracuje prostřednictvím svých podřízených. Zodpovídá za jejich práci, motivuje je a snaží se o soulad potřeb jejich i potřeb firmy. Dále informuje jak své podřízené tak i nadřízené. Reaguje na chyby v systému, dělá důležitá rozhodnutí a vyjednává.

Stejně jako všichni zaměstnanci, tak i manažeři musí plnit stanovené úkoly tzv. řídit práci, pracovníky apod. Být dobrým manažerem znamená mít mnoho dovedností a znalostí a to zejména z psychologie práce a psychologie osobnosti. Biostrukturální analýza – Structogram a Triogram jsou vynikajícími nástroji pro pochopení fungování podřízených pracovníků, ale i kolegů manažerů.

Existují tři okruhy manažerských dovedností:

 1. lidské dovednosti - jsou obecné dovednosti důležité zejména pro provozního manažera, personalistu. Tyto dovednosti jsou důležité pro vedení lidí, motivaci, komunikaci, spolupráci a vzájemné pochopení.
 2. technické dovednosti - schopnosti využívat specifické vlastnosti, postupy, znalosti techniky, využívat specializované pracovníky. Manažer by měl mít stejné dovednosti technického rázu jako mají lidé, které řídí. A to proto, aby zajistil provedení příslušné práce.
 3. koncepční dovednosti - schopnost vidět věci jako celek např.: strategické vedení – vidět dopředu. Patří sem také schopnost řídit, integrovat a slaďovat zájmy a aktivity podniku.