Přehled kurzů naleznete zde

Která z možných definicí vystihuje podle vás nejlépe funkci manažera?

1. Manažer je člověk, kterému je svěřen tým spolupracovníků, s jehož pomocí realizuje vytýčené cíle.

2. Manažer je člověk, který si na základě svých znalostí a zkušeností získal vážnost a uznání spolupracovníků.

3. Manažer je člověk, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje pracovní atmosféru v týmu tím, že přenáší své vlastní hodnoty a postoje na ostatní.

Preferujete spíše formální autoritu? Moc vycházející z postavení tohoto člověka? Z toho, že může rozhodovat o jiných lidech? Nebo se vám více zamlouvá autorita na základě znalostí, která je uplatňována díky moci vědění. Ano namítáte správně, že v tomto případě se jedná zpravidla o vysoké specialisty, kteří mohou selhávat když se musí věnovat i dalším věcem např. koncepčním otázkám firmy, týmu, – strategii, marketingu, plánování, výběrovým řízením, kontrole atd. Následně mají stále méně času na registrování novinek ve svém oboru a to je může i demotivovat a snižovat tak jejich manažerskou výkonnost.V praxi se ukazuje že úspěšný manažer se jeví odborným zaměřením spíše jako univerzalista Je především vyjednavač a vůdce. Jeho autorita je založena na jeho osobní vyzařování. Základními problémy zde jsou: hodnoty a postoje. Nejde jen o plnění cílů, ale i o cíle samotné, zájem nejen o odvedenou práci, ale i o lidi, kteří tuto práci odvedli. Manažer dává svým zápalem a aktivitou příklad ostatním. Přenáší na ně i část své energie a optimismu. Zodpovídá za chod jemu svěřené organizace. Aby se člověk stal manažerem, musí mít příslušné znalosti a dovednosti, které dělíme dle zaměření aktivit:

 • dlouhodobá strategie, cíle, definice a nastavení procesů, manažement firmy nebo odborný consulting;
 • každodenní operativa (taktika), plánování, prosazování daných cílů a procesů, manažer týmu lidí.

Obecně lze operativní manažery rozdělit podle úrovně:

 • 1. manažeři prvé linie (mistři v dílnách, manažeři obchodních skupin)
 • 2. manažeři střední linie (vedoucí útvarů, oblastní nebo regionální manažeři v obchodních firmách)
 • 3. top manažeři (vytvářejí politiku celých organizačních sítí, zemští ředitelé obchodních firem)

Hlavní úkoly manažera týmu

 • 1. Plánování – stanovení cílů, určení variant, určení termínů
 • 2. Organizování – stanovení úkolů jednotlivým lidem a určování pravomocí, odpovědnost, organizační struktura
 • 3. Vedení – ovlivňování a motivování lidí, usměrňování a odměňování
 • 4. Rozhodování – důležité je znát rizika a používat modely rozhodování. Mluví se také o řízení rizik
 • 5. Kontrola – zjišťování odchylek, hledání příčin a způsobů nápravy

Kromě každodenních povinností a dlouhodobých úkolů (definovaných například majitelem), kromě zodpovědností, musí manažerovi být svěřeny i příslušné kompetence a pravomoci: Bez nich by své požadavky, které klade na tým, nemohl vymáhat. Na manažera týmu přicházejí požadavky a v lepších případech i cíle, jakých se pomocí těch požadavků má docílit. Manažer tedy dostává úkoly, které má s pomocí kapacity týmu splnit. Jeho povinností a úkolem je, v rámci řízení kapacit svého týmu a řízení projektů, těch několik „velkých“ požadavků na něj delegovaných „rozbít“ na vícero menších, konkrétních a již zvládnutelných jednotlivými členy týmu. Musí se naučit zvládat komunikaci na nejrůznějších úrovních dle postavení a myšlenkové úrovně druhé strany.

Manažer pracuje prostřednictvím svých podřízených. Zodpovídá za jejich práci, motivuje je a snaží se o soulad potřeb jejich i potřeb firmy. Dále informuje jak své podřízené tak i nadřízené. Reaguje na chyby v systému, dělá důležitá rozhodnutí a vyjednává.

Stejně jako všichni zaměstnanci, tak i manažeři musí plnit stanovené úkoly tzv. řídit práci, pracovníky apod. Být dobrým manažerem znamená mít mnoho dovedností a znalostí a to zejména z psychologie práce a psychologie osobnosti. Biostrukturální analýza – Struktogram a Triogram jsou vynikajícími nástroji pro pochopení fungování podřízených pracovníků, ale i kolegů manažerů.

Existují tři okruhy manažerských dovedností:

 1. lidské dovednosti – jsou obecné dovednosti důležité zejména pro provozního manažera, personalistu. Tyto dovednosti jsou důležité pro vedení lidí, motivaci, komunikaci, spolupráci a vzájemné pochopení.
 2. technické dovednosti – schopnosti využívat specifické vlastnosti, postupy, znalosti techniky, využívat specializované pracovníky. Manažer by měl mít stejné dovednosti technického rázu jako mají lidé, které řídí. A to proto, aby zajistil provedení příslušné práce.
 3. koncepční dovednosti – schopnost vidět věci jako celek např.: strategické vedení – vidět dopředu. Patří sem také schopnost řídit, integrovat a slaďovat zájmy a aktivity podniku.

Manažerské dovednosti, které rozvíjíme v rámci našich kurzů patří do všech tří okruhů:

Po provedení analýzy potřeb ve vaší společnosti společně s vámi sestavíme konkrétní kurzy pro rozvoj manažerů na míru i s časovou dotací. Společně nadefinujeme jaké metody při výuce použijeme, doladíme obsah a případové studie a tréninkové aktivity. Naším cílem je vždy zlepšení výkonu našich klientů v požadovaných oblastech a ukazatelích.

Manažerské dovednosti – tématické okruhy

Jak motivovat

Motivace a stimulace zaměstnanců

„Poraďte mi, jak mám motivovat moje lidi.“ „Už nevím, co mám s nimi dělat.“ „Vyzkoušel jsem už všechno, a stejně nedělají tak, jak mají.“ „Má to ještě cenu jej nějak motivovat? Není jednodušší jej vyhodit a najít si nového člověka?“

Časté a jednoduché otázky se složitými odpověďmi. Více o tématickém celku.

Nábor lidí do týmu

Najděte nové lidi! Vybudujte si svůj tým!

Vyhoďte vyhořelé a nepřizpůsobivé! Nahraďte je novými, dravými!

Každodenní zadání pro stovky manažerů nejrůznějších systémů prodejních sítí a struktur – finanční poradenství, prodej zdravé výživy, kosmetika. Příkazy jsou doprovázeny důmyslně nastavenými kariérovými postupy kde o pozici v rámci struktur rozhodují personální body, celkový obrat týmu. Pozice ve struktuře pak určuje procento odměny ze svého obratu případně obratu celého týmu. Po počátečním období plném entuziatismu a vidině snadného zbohatnutí přestává budování týmu fungovat. Objevují se 4 typy budovatelů firem… Více o tématickém celku pro školení manažerů.

Komunikace a řešení konfliktů

Komunikace a asertivita

Každý komunikovat umíme a každý máme s komunikací nějaké potíže. Tyto potíže jsou nejčastěji způsobovány tím, že neumíme být asertivní. Více o tématickém celku…

Vyjednávání

Vyjednávat je normální

Vyjednávání patří mezi lidmi spíše k neoblíbeným – nekomfortním činnostem. Pokud nemusíme, tak nevyjednáváme. Obchodní a manažerská praxe nás však denně nutí, tuto svoji nechuť překonávat. Vyjednáváme nejen o ceně, ale zejména o podmínkách obchodu – termínech, velikosti dodávky, parametrech obchodu, požadavcích na kvalitní servis, dopravném a podobně. Neméně náročné je vyjednávání s kolegy uvnitř společnosti. Kdo bude mít větší moc? Které oddělení je důležitější? Kde jsou priority? Jaký bude vývoj mezd? Jak vylepšíme péči o zákazníka?….

Jde o to pochopit, že vyjednávání není nic nemorálního. Vyjednávat je normální! Více o tématickém celku…

Strategické řízení

Objevte v sobě vítěze – STRUKTOGRAM

Náš, trojjediný mozek se skládá z prodloužené míchy, bez níž by člověk nemohl přežít,mezimozku, bez něhož by živořil bez motivace a velkého mozku, bez něhož by člověk existoval bez možnosti vytvoření si jakýchkoli plánů a sestavování cílů. Činnost prodloužené míchy umožňuje silnou orientaci na lidi, přátelství, dobrý první dojem a zpravidla konzervativní, zkušeností myšlení. Aktivity našeho mezimozku určují naši schopnost dominance, rychlého rozhodování soutěžení a schopnosti riskovat. Velký mozek determinuje naši přesnost, preciznost, racionálnost a schopnost zachování nadhledu. Jedná se tedy o jakousi „typologii“ postavenou na přírodovědném základě. Každý úspěšný člověk se opírá o své přirozeně silné stránky. Více o tématickém celku…

Jak poznat člověka během 30 minut – TRIOGRAM

Téma jak se vyznat v lidech, jak porozumět jejich jednání a chování bylo, je a bude stále zajímavé pro spoustu z nás. Zvláště pokud si máme vybrat budoucího podřízeného nebo spolupracovníka. Zajímá nás, jaké má vlastnosti? Co od něj mohu očekávat? Zvládne práci, kterou jej chci pověřit? Na tyto otázky samozřejmě nelze odpovědět jednoznačně. Vždycky doporučujeme podívat se na člověka z více pohledů. Více o tématickém celku zde…