V každém vězí vítěz ! 

structogram_system

Struktogram je metoda vyvinutá švýcarským Institutem pro biostrukturální analýzu (podrobněji video). Pomocí osobního dotazníku, skládajícího se z 10 úloh, si sestavíte váš osobnostní profil pomocí kruhového výsečového grafu (struktogram). Graf znázorňuje, jak moc se ve vašem myšlení a chování projevuje činnost jednotlivých částí vašeho mozku. Podle výsledků výzkumu mozku amerického vědce MUDr. Paula D. MacLeana jsou totiž rozhodující znaky osobnosti člověka závislé na jeho individuální struktuře tzv. trojjediného mozku. Více v článku Structogram – věda nebo pavěda?

Trojjediný mozek se skládá z prodloužené míchy, bez níž by člověk nemohl přežít, mezimozku, bez něhož by živořil bez motivace a velkého mozku, bez něhož by člověk existoval bez možnosti vytvoření si jakýchkoli plánů a sestavování cílů. Od trojjediného mozku jsou odvozeny typické znaky pro rozlišení dominant. Činnost prodloužené míchy – znázorněná zelenou barvou – představuje silnou orientaci na lidi, přátelství, dobrý první dojem a zpravidla konzervativní, zkušeností myšlení. Červená barva znázorňuje aktivity mezimozku. Schopnost dominance, rychlého rozhodování soutěžení a schopnosti riskovat. Velký mozek je znázorněn modrou barvou a ukazuje na naši přesnost, preciznost, racionálnost a schopnost zachování nadhledu. Jedná se tedy o jakousi „typologii“ postavenou na přírodovědném základě. Poměr jednotlivých barev ukazuje, jak moc se projevuje v našem chování činnost každého z našich mozků, které ačkoliv vznikly v různých dobách vývoje (plazi, savci, primáti) dnes vytvářejí jeden (trojjediný) mozek. Každý úspěšný člověk se opírá o své přirozeně silné stránky. Neúspěšní se spíše orientují na otázku „Můžu se změnit?“.

Dlouhodobě náš nejúspěšnější kurz

Následně se seznámíte s popisem vašeho výsledku. Věrohodnost zjištění se velmi často pohybuje výše než 80%. Účastníci bývají velmi překvapeni, jak na základě malého množství otázek lze popsat jejich odlišnosti. Nejdelší část kurzu se  zabýváme otázkami praktické aplikace nově získaných poznatků. Charakterizujeme si jednotlivé typy a jejich typické chování v každodenním životě. Cílem tohoto kurzu je zejména objevit svoje silné stránky. Svůj potenciál budoucího úspěchu. Pochopit svoji odlišnost i svá omezení. praktickému používání, zvláštní důležitost má pro vedoucí pracovníky na všech stupních řízení, prodavače a obchodníky, učitele, pracovníky personálních útvarů, politiky, ale i pro ne zrovna harmonická manželství.  Kdo o sobě více ví, chápe lépe ostatní a je úspěšnější!

 Jednička na trhu v ČR a SR

Licenci na kurzy pro budoucí vítěze máme již od roku 1994. Proškolili jsme nejvíce jednotlivců a firem. Poznatků z těchto kurzů dnes využíváme i v kurzech na komunikačních a obchodních dovedností, řešení konfliktů, vyjednávání i motivaci zaměstnanců. Mají univerzální platnost a my se stále snažíme tyto kurzy inovovat. Stále zapracováváme nové podněty, příběhy i srovnání. Provádíme další šetření a sledování.

Struktogramm

Když přišel Struktogram v roce 1994 na český trh, obrovsky předběhl dobu. V té době byl velmi drahý a byl určen jen pro top klientelu. Časem se ale začaly objevovat firmy, které si uvědomovaly sílu rozvoje individuálního potenciálu svých zaměstnanců. Postupně se Struktogramm prosazoval a v některých odvětvích se stal přímo fenoménem i navzdory zakořeněným zvykům a české povaze.

Největší zájem o tuto problematiku projevují bankovní domy, pojišťovny, ale i výrobní a obchodní firmy. Neznám oblast, ve které by naše vědomosti nemohly přinést užitek. Nezáleží ani na velikosti firmy. V České republice jsme první 3 roky přednášeli pouze problematiku sebepoznání, teprve v roce 1997 jsme začali provádět i kurzy na rychlé poznávání jiných lidí, tzv. Triogramm. Tyto kurzy se staly velmi populární jak mezi obchodníky, tak i u nejvyšších manažerů. Dokonce jsme obdrželi velmi lukrativní nabídku pracovat pro jednoho majitele s tím, že mu budeme odhalovat osobní charakteristiky obchodních partnerů, s nimiž on jedná. Odmítli jme to,  ale umět si přečíst svůj protějšek při obchodních jednáních, případně firemních tahanicích je v České republice skutečně sexy. Máme pocit, že lidi, daleko více zajímá spíše manipulace s druhým člověkem, než práce sama na sobě. Často si klademe otázky „proč se s někým umím dohodnout a s jiným ne; proč se v přítomnosti některých lidí cítím dobře a v přítomnosti jiných ne, proč na stejnou situaci reaguji odlišně od jiných lidí.“ Klíč je uložen v našich zvláštnostech a odlišnostech. Potenciál mohu rozvíjet, s deficity musím žít.

Jací lidé žijí kolem nás

Na základě našeho dlouhodobého soustředění se na problematiku Struktogramu jsme získali spoustu dat a výsledků biostrukturální analýzy. Při bližším zkoumání nás překvapily statisticky významné odlišnosti, jak profesního, regionálního i genderového charakteru.

Co se týče pohlavních odlišností ve výsledcích biostrukturální analýzy, ukazuje se u žen mírný převis zelené nad modrou a červenou komponentou. Tento fakt je do jisté míry dán i sociální rolí ženy ve společnosti. Znamená mimo jiné i to, že se ženy častěji rozhodují intuitivně a často dají na první dojem, pečují o ostatní a dbají na to, aby se cítili dobře. U mužů naopak bývá nejčastěji dominantní červená komponenta. Z historie a evolučně se pohlíží na muže jako na hlavy rodiny, který se musí umět rychle rozhodnout např. v případě nebezpečí. Žena naopak měla odjakživa za úkol udržovat oheň a teplo rodinného krbu, z toho pramení spíše pocitové založení.

Zaznamenali jsme odlišnosti při porovnání výsledků lidí žijících na vesnici a ve městech. Na vesnici se statisticky setkáváme častěji se zelenou dominantou, kterou si vysvětlujeme větší soudržností a velikostí tamních rodin. Naopak ve městech, a obzvlášť těch velkých, kde k sobě mají lidé „dál“, je zelený komponent ve výraznějším deficitu. To je způsobeno větší anonymitou lidí, jejich izolovaností jednoho od druhého. Obecně lze konstatovat, že čím větší město s rozvinutou kulturou, průmyslem a vzděláním, tím více modré barvy. Nemusí to být ale pravidlem. Například na Ostravsku, kde bydlím já, naopak mírně převládá červená barva, povaha regionu je zde odlišná. Jak říká Jarek Nohavica, „bo Ostrava je region rázovitý“. To je do jisté míry i ovlivněno povoláními, která zde v minulosti převládala – horníci, pracovníci v hutích, prostě přímí, tvrdí, dominantní chlapi byli dominantou regionu.

V horských oblastech žije méně modře dominantních obyvatel. Někdo by sice očekával, že v obydlí uprostřed horských kopců najde právě spíše modrého samotáře. Takoví jedinci se tam samozřejmě vyskytují. Nicméně statisticky převládá zelená dominanta se zdůvodněním „toto je můj domov, mám tu krásné vzpomínky a jednou tu i zemřu“. Červená dominanta pak odpovídá že „tam stejně zůstane bydlet, protože je to dobrodružné a v horách přece přežívají jen silné osobností.“ Nemají ani problém pak třeba za zajímavými pracovními příležitostmi dojíždět. Jsou prostě flexibilní.

Co dělá z lidí vítěze?

Úspěch je jedním z největších motivů člověka. Chceme vítězit, ne prohrávat. Ukazuje se, že právě odlišnosti našeho mozku nás předurčují pro určitá povolání a profese, ve kterých máme větší předpoklady být úspěšným. Kdo může být vůdce? A kdo jen nosičem vody? Ukazuje se, že prakticky každý. Záleží na tom, jak využíváte svůj potenciál.

Při našich výzkumech jsme se zaměřili spíše na to, jakou dominantu nejčastěji mají lidé, kteří jsou ve své kariéře v dané profesi úspěšní. Zjistili jsme, že nejúspěšnější jsou ti manažeři, kteří mají většinovou kombinaci červené a zelené komponenty. Ti mají vztah ke svým zaměstnancům a podřízeným a dokážou se i poměrně rychle rozhodovat. Rovněž obchodníci s touto kombinací jsou v prodeji často úspěšní vzhledem ke své schopnosti vcítit se do klienta a rychle reagovat. Majitel firmy zase musí mít více zastoupenou i modrou komponentu, a to z jednoho prostého důvodu: potřebuje plánovat a vymýšlet, jak bude jeho firma za pár let vypadat. Tito lidé jsou však velmi úspěšní v analytických a kontrolních činnostech. Jejich preciznost jim nedovolí chybovat a nesrovnalosti snadno odhalí.

Pozorujte vaše zaměstnance. Jak myslí? Jak komunikují? V čem je kdo z nich lepší? Na co se asi hodí? A na co se hodí vaše děti?

Obecně lze říci, že každý můžeme vykonávat libovolnou profesi. Úspěšnější ale budeme v tom, k čemu máme přirozené předpoklady. Ukazuje se nám, že můžeme vnímat sebepoznání jako nutný předpoklad profesní úspěšnosti. Práci pak děláme různým způsobem. Rovněž se nepotvrzuje tvrzení že nejlepší je, když  jsou v pracovní skupině zastoupeny všechny dominanty, aby se navzájem doplňovali. U zvláště úspěšných týmů se spíše setkáváme s konkrétní „barevnou“ orientací.

Komu nejvíce pomáhá kurz ‚Objevte v sobě vítěze – Struktogram’?

Nejčastěji jsou to zkušení prodejci, kteří připravují školení pro své prodejce (sítě), které již nebaví navštěvovat další školení o prodeji. Oblíbené jsou naše semináře také u lidí, kteří v průběhu svého života jednají zejména s využitím vlastní intuice a emocí. Jsou spokojeni, když zjistí, že pracují dlouhodobě velmi dobře, a to i přes to, že jim na jiných školeních říkali, že to co dělají, mají dělat přesně tak, jak to zatím nedělají. Samozřejmě, že proškolíme velké množství manažerů a majitelů firem. Největší přínos však zaznamenáváme v těch firmách, odděleních nebo pracovních skupinách, kde se našich seminářů zúčastnili všichni členové pracovního týmu. My nikdy neříkáme, že jeden je horší než druhý. Naopak ukazujeme na aspekty, proč si mají lidé pracující v týmu vážit svého spolupracovníka, naučit se využívat dominantních komponent a předpokladů každého člena týmu. Není proto důvod, aby lidé před sebou své Struktogramy schovávali, ale žádoucí je, aby je navzájem znali a ideální, aby je měli neustále na očích. Vždyť často okolí o nás ví více, než si sami myslíme.

ING1
Vyhodnocení spolupráce 2003-2007 s makléřským kanálem ING. Porovnání výkonnosti s interní službou.

Stabilizace týmů broker  manažerů a to ze 4 na 8. Původní plán na léta 2004 až 2007 byl překročen o 391 mil Kč tzn., že 1Kč investovaná do vzdělání se vrátila v nadplánované produkci ve výši 265 Kč. ING dosáhlo 23% podílu na ŽP přinášených makléřskými firmami v rámci celé ČR. Proškolený tým navrhuje  úpravy produktů pro makléře, stanovuje pravidla práce s makléři a navrhuje motivační balíčky a soutěže pro makléře.Podíl makléřského kanálu na celkové obchodní produkci ING se zvýšil z 9% na 51%.

Speciální programy

Toto poznání nás nakonec dovedlo k celé řadě navazujících seminářů se specifickým zaměřením. Dnes máme velmi zajímavé programy pro personalisty, pro top manažery, prezentátory, vyjednavače a obchodní zástupce. Jakmile se jednou poznáte sami sebe, a naučíte se vnímat i lidi, kteří stojí proti Vám, nemá už to, koho řídíte, co prodáváte nebo v jakém oboru působíte takovou váhu. Navrhli jsme i speciální školící programy např. pro makléřské společnosti nebo pojišťovny. Šokovaly nás výsledky, které  jsme u těchto programů dosáhli například pří školení makléřského kanálu v ING pojišťovně. Naše speciální programy jsou postaveny na znalostech získaných na semináři týkajícím se sebepoznání a na něj navazujících dalších seminářů. Snažíme se obsah seminářů přizpůsobit podmínkám a problémům s výkonem v každé společnosti, která využívá našich služeb. Ročně tak pracujeme pro 50 – 70 našich klientů.

Největší uplatnění poznatků biostrukturální analýzy pro dosahování úspěchu vidíme ve školení managementu. V Evropě i v USA se systematické vzdělávání managementu provádí již asi 50 let. Manažeři byli zatím vždy vzděláváni v „algoritmech“, podle kterých se mají chovat, jak mají reagovat, jak mají argumentovat a jak se mají rozhodovat. Veškerá tato školení však vychází jednoznačně z rozhodování podle modré alternativy. Vybízejí řídící pracovníky tíhnout k tabulkám, výpočtům a analýzám. Úplně se zanedbalo, že existuje také intuice. Rozhodování pomocí citu. Zapomnělo se na to, že je možné se rozhodovat i podle určitých emocí. Znám mnoho úspěšných lidí, kteří se rozhodují především na základě intuice. Znám mnoho úspěšných lidí, kteří se rozhodují především na základě emoce. A znám jen velmi málo řídících pracovníků, kteří se rozhodují převážně na základě faktů a odborných analýz. Přestože školení pro vrcholový management již trvají více jak 50 let, nikomu se zatím naštěstí nepodařilo vymýtit při rozhodování funkci intuicí a emocí.

V konečném důsledku to znamená to, že ať se zúčastníme libovolného množství různých seminářů, které nám říkají, co bychom měli dělat, abychom byli úspěšní, jak bychom se měli chovat, abychom byli příjemní a jak předcházet tomu, abychom dali najevo své pocity, zklamání nebo rozčílení, vždy, když se dostaneme do krizové nebo stresové situace, zareagujeme opět stejně. Zareagujeme tak, jak nám určuje naše struktura. My učíme manažery pracovat s jejich specifičností.  Nechceme po nich, aby se změnili nebo dokonce aby se stali někým, kým od přírody nejsou.